تبلیغات
ミミدنیای شکلکهای مـــارالミミ - تصاویر مختلف برای کامنت گذاری
ミミدنیای شکلکهای مـــارالミミ
پنجشنبه 2 آذر 1391 :: نویسنده : مـــــارال

__________$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________
______________$$$$$$$$$$$$____________


 _دنیای شکلکهای مارال http://zibatarinha89.mihanblog.com/ دنیای شکلکهای مارال

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶……..
 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶……
 ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶……….
 ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶……..
 ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…..
 ´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶…..
 ´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
 ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
 ´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
 ´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
 ´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…
 ´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶….
 ´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶…..
 ´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
 ´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
 ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶…..
 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….

 

 

_____________________________________¶¶___________
 ________________________________¶1¶1111111¶_______
 ________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____
 _____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___
 ___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_
 __¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_
 __¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_
 _11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶
 ¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶
 ¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_
 ¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_
 ¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_
 _1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__
 __¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___
 ___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____
 ____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____
 ______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______
 _______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________
 _________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________
 ____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________
 ______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________
 _________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________
 ____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________
 _______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________
 ___________________________11¶____________________

 

 

 

 

 


$$$$$$$$$$$$$$
____________$$

_____$$$
_____$$$
_____$$$
_____$$$
_____$$$
_____$$$____$$
_____$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________________$$$$___$$
________________$$$$$$__________$$
__________________$$____________$$
________________________________$$
________________________________$$
________________________________$$
________________________________$$

 

 

________קקקק×
______ק×_________ק×
____ק×______))______ק×
__ק×_______((________ק×
__ק×________()_________ק×
_ק×________(,,,)_________ק×
_ק×_______,",|,",_________ק×
__ק×_____[_____]______ק×
___ק×___[_______]___ק×
_____ק×_[_______]_ק×
___$$$$$$$$______$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$
_____________$$$
______________$

 

 

 


 ________________$$$$$
_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
$$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________
______________$$$$$$$$$$$$____________

 

 

 


_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
____$$$________________$$$$$___$$$$$
_____$$$_________$$__$$$___$$_$$__$$$
_____$$$_______$$$$__$$______$_____$$
_____$$$_____$$$$____$$$__________$$
______$$____$$$$______$$$________$$___$$$$$$$$________$$$$$$$$
______$$$__$$$$_________$$$_____$$__$$$$$$__$$$_____$$$$$$__$$$
______$$$_$$$_____________$$__$$___$$$_____________$$$
______$$$_$$________________$$_____$$$_____________$$$
______$$$$$$$_______________________$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$
______$$$$_$$$_____________$$$$______$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$
______$$$____$$$____________$$$_______________$$$_____________$$$
______$$$_____$$$__________$$$$_______________$$$_____________$$$
______$$$_____$$$$__________$$$$___$_________$$$$_$_________$$$$
_____$$$________$$$$___$____$$$$____$$$$$_$$$$$$___$$$$$_$$$$$$
____$$$___________$$$$$_____$$$$$_____$$$$$$$$________$$$$$$$
 

 

 


 

 


___________$$$$$$$$______$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$? ?$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$$
____________________$$? ?$$
______________________$$$
_______________________$

 

 


.......¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-?•--( “)(“ )-•-?
_______________,*-:¦:-*
___0?0?_____?0?0,*-:¦:-*
_0?0000?___?0000?0,*-:¦:-*
0?0000000?000000?0,*-:¦:-*
0?00000000000000?0,*-:¦:-*
_0?000000000000?0,*-:¦:-*
___0?00000000?0,*-:¦:-*
_____0?000?0,*-:¦:-*
_______0?0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0?0?____?0?0
__*-:¦:-*____0?0000?___?000?0
_*-:¦:-*____0?0000000?000000?0
_*-:¦:-*____0?00000000000000?0
__*-:¦:-*____0?000000000000?0
____*-:¦:-*____0?00000000?0
______*-:¦:-*_____0?000?0
_________*-:¦:-*____0?0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-?•--( “)(“ )-•-?

 


 ########______________________
___####____________________________
___####______???? ???????_____
___####______________________________
___####______________________________
___####_____________________________
___####_________________________________
___####______###______###_______________
-########__#####___#####_____________
___________#######__######______________
__________################______________
__________################______________
___________###############______________
____________#############_______________
_____________###########_____###___###__
______________#########______###___###__
_____________ __#######_______###___###__
________________#####________###___###__
__ ______________###_________###___###__
_________________#___________#######___
_____________________________#####__

 ___‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†8¶¶¶8‡‡††††††††††††††††††
___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡‡‡
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶8‡†
____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8†††
____‡¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡†††
___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶‡‡†‡††††
____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††††‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡††††††
____†¶¶888888¶¶¶¶8††††††††††‡‡‡‡†888‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
_____‡¶8888888¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
_______¶¶¶888¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
_________¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
__________8¶¶¶¶88‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
___________¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
___________‡††‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††
___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
___________‡‡‡‡‡‡8‡8‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
___________‡‡‡8888¶8¶¶‡¶¶¶‡†‡88‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡88888¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡8¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡†††‡††‡††‡‡††8¶88‡‡‡‡‡
____________‡¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶88‡‡
_____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡††8‡88†††‡‡‡‡
________________†¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡88‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
____________________‡¶¶¶¶¶¶†8‡‡88‡8888888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____________________†8¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡8888________________$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$$$___
____________________$$$_$$$$$$_$$
__$$$___$$$ _________$$$_$$$$$_$$
_$$$$$_$$$$$_______$$$$$$_$$$$$
_$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$
___$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$
_____$$$$________$$$$$$$$$$$$
_______$__________$$$$$$$$$_$$$
________$__________$$$$$$$$__$$$
_________$_________$$$$$$$____ $$
__________$_______$$$$$$$$_____$$
___________$_____$$_$$$$$$_____$$
____________$___$$__$$$$$$$___ $$
_____________$_$$___$$$$$$$$__$$
______________$_____$$$$$$$$___
_______________$____$$$$$$$
____________________$$$$$$
____________________$$$$$
____________________$$$$
____________________$$$$
____________________$$$$
____________________$$$$
____________________$$$$$
____________________$$$$$$
____________________$$$$$$$
____________________$$$$$$$$
____________________$$$$_$$$$
____________________$$$$__$$$$
____________________$$$$__ $$$$
____________________$$$$___$$$$
__________________ $$$$$___$$$$$
_________________ $$$$$$___$$$$$$
___________________$$$_____$$$_$
_________________$$$_$__$$$$__$

 

 

______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
_________@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@_________
_________@@@@      ???? ????          @@@@@________
_________@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________
______________________@@@@______________________

 

 


_________________.-'.....&.....'-.
________________\.................../
_______________:.....o.....o........;
______________(.........(_............)
_______________:.....................:
________________/......__........\
_________________`-._____.-'
___________________\`"""`'/
__________________\......,...../
_________________\_|\/\/\/..__/
________________(___|\/\/\//.___)
__________________|_______|
___________________)_ |_ (__
________________(_____|_____)

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´???´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´??? ???´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´??????´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶´´´¶¶
´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶
´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶

 

 

........¶¶¶
......¶*....¶¶
.....¶*........¶
.....¶*...*...¶¶............¶...¶¶
.....¶*..**..¶¶...........¶*.¶.¶¶¶
......¶****¶¶.........¶***¶...¶¶¶
........¶***¶..........¶***¶¶...¶¶¶
..........¶*¶...(////...¶***¶......¶¶
..........¶¶..((///////..¶*¶...........¶
........¶*...................*¶
......¶*...\\.............//...*¶
.....¶*.... @ ........ @ .... *¶
......¶*.............Y..........*¶
.......¶*........I_I_I ........*¶
..........¶*................*¶
..............¶*,,,...,,,,*¶
.................\\\\\))////
..........¶¶.¶*...........*¶ ¶¶*:
......¶......¶*...............*¶....¶
..¶......¶*....................*¶.....¶
¶.....¶*...........................*¶....¶
¶.....¶*.............?............*¶....¶
¶¶¶¶*..............................*¶¶¶¶
.........¶*............¶..........*¶
.........¶*............¶..........*¶
..........¶*...........¶.........*¶
............¶*.........¶.......*¶
..............¶*.......¶.....*¶
......¶¶¶¶¶¶...¶..¶.:.¶...¶¶¶¶¶¶
...¶¶¶¶¶¶¶_¶¶?¶¶¶?¶¶..¶¶

 

                                                                                         _____________█████_____█████
                                                                                            ___________███____██_██_____███
                                                                         ____ _________________██________██__________██
                                                                        ___________________██__________█____________██
                                                               _____██████____________██________________________██
                                                                 __███████████________██________________________██
                                                                _█████████████_______██_______________________██
                                                              _███████████████______██______________________██
                                                            _████████████████______██___________________██
                                                         __████████████████_______██_________________██
                                                            _███████████████_______███_______________██
                                                              _███████████_______██__██_____________██
                                                                 ___███████______████___██__________██
                                                  __██████__██████████████_____██_____██
                                             _██████████████████████________██__██
                                         _████████████████████_____________████
                                      ██_█████_████████████_______________█
  █__█_██__████████████
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______███████████████
________███████████████
_______███████__████████
______███████_____███████
____█████████________██████

 

نوع مطلب : شکلک کامنت گذاری جدید، 
برچسب ها : کامنت، شکلک کامنت، کامنت گذاری، عکس برای نظرات، نظر وبلاگ، تصویر تو نظرات، اس ام اس با کاراکترها، اس ام اس باحال، اس ام اس به روز و آپدیت، اس ام اس جدید، اس ام اس روزانه، اس ام اس شکل دار، اس ام اس شکلک دار،
لینک های مرتبط :

سه شنبه 5 خرداد 1394 05:17 بعد از ظهر
لایک لایک عالی بود
دوشنبه 22 دی 1393 10:36 قبل از ظهر
مارال جون از وبلاگت خیلی استفاده كردم
تورو به خدا به وبلاگ من سر بزنید و نظر بدید
لطفا به دوستانت هم بگو
جمعه 7 آذر 1393 10:10 قبل از ظهر
مرسی عزیزم عالی بودن
پنجشنبه 1 آبان 1393 07:51 قبل از ظهر
کار تون واقعا عالیه.حرف نداره.
یکشنبه 6 مهر 1393 11:23 قبل از ظهر
عالییییییییه
یکشنبه 6 مهر 1393 11:23 قبل از ظهر
عالییییییییه
شنبه 8 شهریور 1393 12:07 بعد از ظهر
عالیییییییییییییییییییییبودشششششششششششششش
پنجشنبه 9 مرداد 1393 11:53 قبل از ظهر
سلامممممممممممممم اجی وبت حرف نداره حریفم نداره فوق العاده بودخیلی به دردم خوردمرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاجی گل خودمی اجی به منم سربزن قدمت روجف چشای کم سوم خاسی هم لینکم کن من لینکت کردم بچه هاازمطالبت استفاده کنن مرسی اجی گلم
سه شنبه 3 تیر 1393 05:08 بعد از ظهر
عـــالی
سه شنبه 27 خرداد 1393 08:26 بعد از ظهر
خوشمل بودن مرسی
شنبه 24 خرداد 1393 03:09 بعد از ظهر
عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیییییییییییییییییییییییییی بود عزیز مرسی


___________$$$$$$$$______$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$? ?$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$$
____________________$$? ?$$
______________________$$$
_______________________$
چهارشنبه 14 خرداد 1393 07:54 بعد از ظهر
عسیسم خعلی عالی بود
چهارشنبه 14 خرداد 1393 10:41 قبل از ظهر
سلام عالیه بهمنم سربزن
پنجشنبه 22 اسفند 1392 01:49 بعد از ظهر
س. ممنون از حضورت
چهارشنبه 21 اسفند 1392 05:18 بعد از ظهر
عالی
دوشنبه 19 اسفند 1392 05:56 بعد از ظهر
ممنونم.خیلی قشنگنبه منم سربزنیا خب؟؟؟
چهارشنبه 2 بهمن 1392 02:09 بعد از ظهر
واقعا حرف نداشتن
یکشنبه 12 آبان 1392 01:05 بعد از ظهر
عالییییییییییییی
پنجشنبه 18 مهر 1392 08:48 بعد از ظهر

.......¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-?•--( “)(“ )-•-?
_______________,*-:¦:-*
___0?0?_____?0?0,*-:¦:-*
_0?0000?___?0000?0,*-:¦:-*
0?0000000?000000?0,*-:¦:-*
0?00000000000000?0,*-:¦:-*
_0?000000000000?0,*-:¦:-*
___0?00000000?0,*-:¦:-*
_____0?000?0,*-:¦:-*
_______0?0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0?0?____?0?0
__*-:¦:-*____0?0000?___?000?0
_*-:¦:-*____0?0000000?000000?0
_*-:¦:-*____0?00000000000000?0
__*-:¦:-*____0?000000000000?0
____*-:¦:-*____0?00000000?0
______*-:¦:-*_____0?000?0
_________*-:¦:-*____0?0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-?•--( “)(“ )-•-?

عالی بوووووووود
اپم بدووووووووو بیا
دوشنبه 15 مهر 1392 10:03 قبل از ظهر
.......................................................................
....................................................................................@@@@@..
..........................................................................................@........
.........................................................................................@........
.........................................................................................@.......
.........................................................................................@........
........................................................................................@.......
..................................................................................@@@@@..
.....................................@@@.......@@@...................................
...................................@@@@.....@@@@.............................
..................................@@@@@..@@@@@..........................
...................................@@@@@@@@@@........................
....................................@@@@@@@@@......................
.......................................@@@@@@@.....................
.........................................@@@@@.....................
............................................@@@.....................
..............................................@.....................
..................................................................
.........@................@.................................
.........@................@..............................
.........@................@............................
.........@................@..........................
..........@..............@........................
...........@............@......................
.............@........@...................
...............@@@....................
شنبه 2 شهریور 1392 10:05 بعد از ظهر
عالین.....¶*........¶
.....¶*...*...¶¶............¶...¶¶
.....¶*..**..¶¶...........¶*.¶.¶¶¶
......¶****¶¶.........¶***¶...¶¶¶
........¶***¶..........¶***¶¶...¶¶¶
..........¶*¶...(////...¶***¶......¶¶
..........¶¶..((///////..¶*¶...........¶
........¶*...................*¶
......¶*...\\.............//...*¶
.....¶*.... @ ........ @ .... *¶
......¶*.............Y..........*¶
.......¶*........I_I_I ........*¶
..........¶*................*¶
..............¶*,,,...,,,,*¶
.................\\\\\))////
..........¶¶.¶*...........*¶ ¶¶*:
......¶......¶*...............*¶....¶
..¶......¶*....................*¶.....¶
¶.....¶*...........................*¶....¶
¶.....¶*.............?............*¶....¶
¶¶¶¶*..............................*¶¶¶¶
.........¶*............¶..........*¶
.........¶*............¶..........*¶
..........¶*...........¶.........*¶
............¶*.........¶.......*¶
..............¶*.......¶.....*¶
......¶¶¶¶¶¶...¶..¶.:.¶...¶¶¶¶¶¶
...¶¶¶¶¶¶¶_¶¶?¶¶¶?¶¶..¶¶
سه شنبه 28 خرداد 1392 02:57 بعد از ظهر
وای چه ذوقی کردم از کامنت های خوشگلتون.
میدونم که چقدر برا اینا زحمت می کشین.
دست مریـــــــــــــــــزاد.

سه شنبه 6 فروردین 1392 05:38 بعد از ظهر
خیلی عالی بود دستت درد نکنه
دوشنبه 5 فروردین 1392 05:10 بعد از ظهر
وبت خیلی قشنگه
یه سری هم به من بزن
چهارشنبه 20 دی 1391 11:31 قبل از ظهر
ای ول


$$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________
______________$$$$$$$$$$$$____________
جمعه 8 دی 1391 02:42 بعد از ظهر
عالی
چهارشنبه 15 آذر 1391 06:28 بعد از ظهر
خوب بود از وب و عکساش خیلی خوشم امد
جمعه 10 آذر 1391 07:18 بعد از ظهر
Woooooooow!شكلكات فوق العاده و با مزه اند!اگه می تونی باز هم از این شكلك های Cm بزار!
مـــــارال ok
سه شنبه 7 آذر 1391 07:05 بعد از ظهر
تو مثل همه خوبی ها
تو مثل فرشته خوب خدایی
تو مثل سحر در پی سیاهی
تو مثل بارون زیبایی خدایی
بارون که میباره بوی تو میاره
تو رو میخام واسه تموم دقایقی که دارم
تو ور میخام واسه نفس های به شماره افتاده
تورو میخام واسه داشتن تموم دنیا
تو رو میخام.. اهای ای نوای قلبم
بمون واسم ی شعر بخون
قسمت میدم به خدای اسمون ها
به دل عاشق ها
قسمت میدم به قسمتتمون
قسمت میدم به قسم . . .. بمون


سه شنبه 7 آذر 1391 07:05 بعد از ظهر
تو مثل همه خوبی ها
تو مثل فرشته خوب خدایی
تو مثل سحر در پی سیاهی
تو مثل بارون زیبایی خدایی
بارون که میباره بوی تو میاره
تو رو میخام واسه تموم دقایقی که دارم
تو ور میخام واسه نفس های به شماره افتاده
تورو میخام واسه داشتن تموم دنیا
تو رو میخام.. اهای ای نوای قلبم
بمون واسم ی شعر بخون
قسمت میدم به خدای اسمون ها
به دل عاشق ها
قسمت میدم به قسمتتمون
قسمت میدم به قسم . . .. بمون


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


سلام.دراینجا لازم است ازکسی که درجمع آوری این مجموعه به من کمک کرده تشکر کنم
و میتوانید برای تبادل لینک اتوماتیک به پایین صفحه سمت راست برین ولینک خودتان را ثبت کنین!
نظر یادتون نره ها دوستای گلم
منتظر حضور همیشگیتون هستم

مدیر وبلاگ : مـــــارال
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون راجع به وبلاگ دنیای شکلکهای مـــارال چیه؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پیج رنک سایت zibatarinha89.mihanblog.com/